alýumin aýna göterijiler

Gysga düşündiriş:

ALUMINUM GÖRNÜŞ PLATASY;INGeke-täk kubok Gorizontal emiş: 60KG Dik emiş: 50KG Esasy material: galyňlaşdyrylan alýumin garyndysy Su ...

Önümiň jikme-jigi

Ynam

Haryt bellikleri

_S7A8860

ALUMINUM GÖRNÜŞ PLATASY;INGekeje kubok

Gorizontal emiş: 60KG

Dik emiş: 50KG

Esasy material: galyňlaşdyrylan alýumin garyndysy

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 123MM / 118MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.Agramy: 1 kg

ALUMINUM GÖRNÜŞ PLATASY;DUAL SUCKER

Gorizontal emiş: 100KG

Dik emiş: 85KG

Esasy material: galyňlaşdyrylan alýumin garyndysy

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 123MM / 118MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.Agramy: 0.8kgs

_S7A8859
_S7A8858

ALUMINUM GÖRNÜŞ PLATASY; TRI-SUCKER

Gorizontal emiş: 150KG

Dik emiş: 135KG

Esasy material: galyňlaşdyrylan alýumin garyndysy

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 123MM / 118MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri

Haryt ýörelgesi

Aýna sorujy käse: Aýna, plitkalary we beýleki ýüzleri tekiz we arassa ýüzler bilen siňdirmek üçin ulanylýan gural.Wakuum rezin ýassygyň gysylmagy netijesinde emele gelýär we obýekt götermek we herekete getirmek üçin amatly bolan atmosfera basyşy prinsipi bilen berk sorulýar.

Görkezmeler

1. Ulanylmazdan ozal rezin tagtany we obýektiň ýüzüni süpüriň, sorujy käsäni obýektiň ýüzüne berk basyň we obýekti berk emdirmek we herekete getirmek üçin tutawajy basyň.

2. Göçürilenden soň tutawajyny öňki ýagdaýyna geçiriň we rezin pad dikeldilip bilner.

Çäreler

1. Ulanylanda rezin padiň gowy çeýeligi, zyýany ýok, aç-açan ýoýulma we ş.m. barlaň.

2. adsorda goýuljak obýektiň üstü tekiz, tekiz, arassa we gurak bolmaly.

3. Bu önüm göçme gural, ony gurluşyk tehnikasynda ulanmaň we adam daga çykmak üçin ulanmak aňsat däl.

Ulanyş gerimi

Gysga wagtyň içinde zatlar çykarmak üçin amatlydyr.Uzak wagtlap ulanylmaly bolsa, rezin padiň obýekte berk berkidilendigini üns bilen barlaň.Aýna, plitkalar, mermer we ş.m. ýaly tekiz we tekiz ýüzli zatlar üçin amatly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar, polat, alýumin, abs..etc

  gaplamak, süýşürmek kartoçkalary, reňk gutulary we kartonlar

  eltip bermek, sargyt tassyklanandan 35 gün soň

  Töleg şertleri, TT ýa-da LC

  Hil kepilligi, ätiýaçlyk şaýlary we materiallary üçin köpçülikleýin harytlary käbir göterimlerde barlamak we 100% barlamak üçin ýörite QA

  önümçilik liniýalarynda köpçülikleýin harytlar üçin kartonlara gaplanmazdan ozal 100% oňat hilli kepillendirmek üçin;käbir ätiýaçlyk şaýlary üçin edip bileris

  Önümleriň has uzak işlemegi üçin käbir üýtgeýän bölekleri çalyşmak üçin müşderilerimizi iberiň

  Müşderilerimiziň hemmesine,

  Önümlerimize üns bereniňiz we gyzyklananyňyz üçin sag boluň.
  Harytlarymyzda haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Soonakyn wagtda size kömek etmekden hoşal bolarys.

  GARŞY ÖNÜMLER