Plitkalary nädip kesmeli?

Plitkalary tigir kesiji / ýazyjy ýa-da tizlik kesiji bilen kesiň

Kafel kesiji tigir (ýa-da kafel ýazyjysy) ýa-da kafel kesiji bilen göni kesip bilersiňiz.Bu amal iki usul üçin hem meňzeýär, ýöne has uly kafel işleri çalt kafel kesiji bilen has netijeli işlenip bilner.Plitka kesilende elmydama äýnek we ellik ýaly howpsuzlyk enjamlaryny geýiň.

1. Kesigi galam ýa-da hemişelik däl marker bilen ölçäň we belläň.

2. Çyzykdaky plitkalary ballamak üçin pyçak tigiriňizi ýa-da kafel kesiji ulanyň.Berk basyşy ulanyň we diňe bir gezek geçiň.Gaty basmaň ýa-da plitkany döwüp bilersiňiz.

3. Çalt kesiji hasany bal çyzygynyň ýokarsyndan ulanyň we kafel dişlemek üçin berk basyň.Kiçijik ýerler ýa-da kiçi plitkalar üçin kesmegi tamamlamak üçin ýöriteleşdirilen pyçaklary ýa-da pyçaklary hem ulanyp bilersiňiz.

Ulanylýan aýratyn material üçin işlenip düzülen sürtülme daşy bilen islendik çişirilen ýerleri tekizläň.

Kafel kesijiler bilen plitkalary kesmek

Kafel plitalary köplenç egrilen el bilen kesmek üçin ulanylýar.Bu gural has köp kesmek üçin iň gowusydyr, sebäbi köp zähmet talap edýär.Bu işi ýerine ýetireniňizde howpsuzlyk enjamlaryny geýýändigiňize göz ýetiriň, sebäbi kesileniňizde kafeliň bölekleri uçup biler.

1. Kesigi galam ýa-da hemişelik däl marker bilen ölçäň we belläň.

2. Çyzykdaky plitkalara baha bermek üçin pyçak tigirini ýa-da kafel ýazyjysyny ulanyň.

3. Kesilençä, kafelden gaty ownuk bölekleri aýyrmak üçin kafel pyçaklaryny ulanyň.

4. Zerur bolanda kafel daşy bilen islendik ýapylan ýerleri tekizläň.

Plitkalary çygly arra bilen kesmek

Çygly arra köplenç daş we gaty kafel ýaly materiallary saýlamagyň guralydyr.Birini satyn almak islemeýän bolsaňyz, ýerli ýaşaýyş jaý dükanyndan birini kärendesine alyp bilersiňiz.

Pyçagyň kesýän materialyňyza mahsusdygyna göz ýetiriň.Mysal üçin, aýna plitalary gyralary kesilmezligi üçin has inçe göwher pyçak bilen kesilmeli.Iş üçin dogry pyçaga birnäçe pul goýmaly.Şeýle hem, kesmezden ozal göz we eşidiş goragy, süýşmeýän aýakgap we ellik geýmegi unutmaň.

Kesilmezden ozal, tabagy / tanky suw bilen dolduryň we suwuň pyçak bilen birleşjekdigine göz ýetiriň.Bu tigirleriň (we plitkalaryň) aşa gyzmagynyň we zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

Kesigi galam ýa-da hemişelik däl marker bilen ölçäň we belläň.

Plitkany göni diwara garşy tutanyňyzda markerleriňizi düzüň we güýçlendiriň.

Suwuň egirme pyçaklar bilen arabaglanyşygyna göz ýetiriň we doly tizlige ýetmek üçin maşyna wagt beriň.

Kafelini arranyň süýşýän düşegine goýuň, kesilen çyzyk arra pyçagy bilen deňleşer.

Kafeliň iki eli bilen, bir eli pyçagyň iki gapdalynda berk tutuň.Plitkany pyçaga çekmek we kesilýänçä iteklemek üçin düşegi öňe süýşüriň.Plitkany pyçaga mejbur etmeýändigiňize göz ýetiriň we işleýän wagtyňyz elleriňizi pyçakdan uzak saklaň.

Kafelini pyçakdan çekiň, pyçaga degmezlik üçin seresap boluň.Çeňňegi öçüriň we indiki kesişe taýýarlanmanka doly duralga geliň.

Plitkalary burç ýylmaýjy bilen kesmek

Burç ýylmaýjy, egri kesmek üçin ajaýyp guraldyr.Bu güýç gurallaryňyz ýok bolsa, ýerli jaýy abadanlaşdyryş dükanyndan kärendesine alyp bilersiňiz.Howpsuzlyk enjamlaryndan başga-da, bu görnüşi keseniňizde maska ​​geýiň, sebäbi köp tozan döredýär.

Kesigi galam ýa-da hemişelik däl marker bilen ölçäň we belläň.

Çyzykda pyçak tigir ýa-da kafel ýazyjy bilen ýazyň.

Kafeli kesmezden ozal stoluň üstüne gysyň.

Gural goragçysynyň dogry gurnalandygyna göz ýetiriň we burç ýylmaýjyny açyň.

Slowlyuwaş-ýuwaşdan we seresaplyk bilen kesiň, näçe gerek bolsa geçiň.


Iş wagty: Apr-02-2022