Plitkalary nädip kesmeli?

Plitkalary nädip kesmeli?

DIY öýi abadanlaşdyrmak taslamalarynyň köpüsi kafel kesmegi öwrenmegi talap edýär.Guýruk derwezesini guruň?Täze gat?Onuň başarnyklaryna mätäç bolup bilersiňiz.Farfor we kafel iň meşhur iki wariant, ýöne daş, kafel we aýna plitkalar hem adaty materialdyr.Kafel taslamalary býudjet, kynçylyk we saýlanan material ýaly faktorlara baglylykda el bilen ýa-da güýç gurallary bilen amala aşyrylyp bilner.

Plitkalary, düzülişleri we gurallary saýlaň

Kafel bilen işlemek aňsat, we iş gaty uly bolmasa, bu materialy ulanýan DIY taslamalarynyň köpüsi diňe esasy gurallar bilen ýerine ýetirilip bilner.Demirgazyk Amerikanyň kafel geňeşi, kafeliň kesilmeginiň has kyndygyny we kafeliň armaturasyna gowy kandidat bolandygyny aýdýar.Aýna we mozaika plitalary kesilende kesilmezligi ýa-da döwülmezligi üçin goşmaça ideg talap edýär.Kafeliň ýerleşişi, uly ýa-da kiçi islendik kafel işi üçin nämäniň kesilmelidigini bilmekde möhüm ädimdir.

Çalt kesijiler we kafel plitalary ýaly el bilen örtülen gurallar has arzan, ýöne goşmaça wagt we güýç talap edip biler.Çygly arra we burç ýylmaýjy ýaly güýç gurallary has professional netijeleri berip biler, ýöne kiçi taslamalar üçin artykmaç bolup biler.Iş üçin bahasy gymmat we kafel has netijeli kesilýän gurallary saýlamak iň gowusydyr.

kafel kesmek prosesi

Saýlanan materialyň görnüşine garamazdan, kafel kesmek birnäçe esasy ädimlere bölünip bilner.Ilki bilen umumy ululygyna we ýerleşişine görä kesilmeli plitkalary bellemeli.Şondan soň, şol çyzyk boýunça plitkalary hasaplamak we kesmek üçin el bilen kafel kesiji ýa-da kafel armaturasyny ulanarsyňyz.Egriler ýa-da tegelekler ýaly ýörite kesişler üçin, kafeliň kesilmegi üçin burç ýylmaýjy ýa-da kafel deri ýaly beýleki gurallar gerek bolup biler.Iň soňky ädim, plitkalaryň gyralaryna tekiz we gurnamaga taýýardygyna göz ýetirmekdir.

Iň oňat netijeler üçin, kesmek isleýän kafeliňiziň görnüşi üçin elmydama pyçak ýa-da gural saýlaň.Aýna aýna kesijiler, göwher kafel armaturalary we beýleki materiallara mahsus aýratynlyklar bar.Mundan başga-da, göni we egrilen kesikler ýa-da tegelekler üçin dürli kafel gurallary bar.Iş üçin dogry adamlary saýlamak umumy üstünligiň açarydyr.

Plitkalary kesmek üçin haýsy gural ulanjakdygyňyza garamazdan, birnäçe nusga bloklarynda tejribe etmek akyllydyr.Bu ulgamy, zerur basyşyň mukdaryny we beýleki prosessual jikme-jikliklere düşünmäge kömek eder.


Iş wagty: Apr-02-2022